Настоящите Общи Условия са задължителни за всички посетители на сайта на Modastil.bg (Търговец)

С използването на Уебсайта, Вие се съгласявате да спазвате тези правила. Те могат да бъдат актуализирани и публикувани тук без предварително известие до Вас. Желателно е да ги преглеждате периодично.

Данни за Търговеца

Наименование на Търговеца: Магазинът на Modastil.bg се администрира от Marax Shop Line S.R.L., регистрирана под номер J40/1300/2022 и с офис на адрес Strada Nerva Traian nr.27-33

Надзорни органи

Комисия за защита на личните данни. Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40, Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите. Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02/ 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22, уеб сайт: www.kzp.bg

Съдържание на Уебсайта и информация за авторските права

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, разпространявате, продавате, препродавате или използвате за търговски цели съдържанието на Уебсайта.

Вие се съгласявате да не се намесвате и да не нарушавате услугите на Уебсайта, системите за сигурност или съдържанието му.

Преди да направите поръчка проверете спецификациите и съвместимостта на продуктите, които поръчвате, като посетите сайта на производителя.

Администраторите на Modastil.bg, постоянно работят по поддържането на точността на информацията, публикувана тук. Въпреки това имайте предвид, че фотографиите са предвидени за информационни цели и те могат да показват някои пособия към продуктите, които може да не са включени в стандартния пакет за продажба.

Материалите, съдържащи се на сайта, могат да са защитени от приложимото законодателство в областта на авторските права и търговските марки.

Наличност и цветово възпроизвеждане

Всички поръчки за продукти подлежат на проверка за наличност.

Дизайнерите полагат грижи за цветовете, използвани в колекциите. Ограниченията на цветовото възпроизвеждане и индивидуалните настройки на цветовете на вашия екран могат да означават леко изменение.

Всички разумни грижи се полагат, за да се гарантира, че описанията са точни. Въпреки това не гарантираме, че продуктовото описание или друго съдържание на този Уебсайт е точно, пълно, надеждно, актуално, или без грешки.

Modastil.bg си запазва правото да не потвърди направена поръчка, както и да прекрати, промени, спре или премахне временно или постоянно, всеки аспект на Уебсайта, включително всички функции на Уебсайта, по всяко време и без предизвестие.

Вашият профил

Използване на Уебсайта или някои раздели на Уебсайта изискват създаването на потребителски профил.

Ако използвате този Уебсайт, сте отговорни за поддържането на поверителността на вашия профил и парола, за ограничаване на достъпа до Вашия компютър, и сте съгласни да поемете отговорност за всички действия, които се случат с профила и паролата Ви.

Ако имате подозрения, че е нарушена сигурността на Вашия потребителски профил, моля, уведомете администратора на Уебсайта възможно най-бързо. „Прима-стил“ не носи отговорност за вреди, които могат да възникнат от неоторизирано ползване на Вашия потребителски профил.

Кои лица могат да правят поръчки

Закупуването на продукти чрез сайта ни може да се извършва единствено от лица над 18-годишна възраст. Лица, ненавършили пълнолетие или поставени под запрещение нямат право да извършват покупки.

Въпреки че сайтът забранява използването му от лица под 18 години или поставени под запрещение, е възможно такива лица да правят поръчки и плащания, давайки невярна или неточна информация за себе си. В такива случаи Уебсайтът не е отговорен за действията на малолетните и непълнолетните лица и тези, поставени под запрещение, а отговорността е единствено на техните настойници и родители.

Уебсайтът съветва родителите и настойниците да предприемат необходимите действия, ако не желаят да бъдат отговорни за поръчаните и/или платена продукти от сайта.

Сключване на договорите

Договорите се смятат за сключени в момента, в който Потребителите получат потвърждение на поръчката от Търговеца. Потвърждението може да бъде извършено по електронната поща, SMS, Viber или друго средство/канал за електронна комуникация.

Запазваме си правото да откажем да потвърдим направена поръчка, което не води до отговорност от наша страна. Договорът се сключва на български език.

Потребителите използват интерфейса на страницата на електронния магазин, за да разглеждат продуктите, които се предлагат и да сключват договори за доставка на продукти, предлагани от търговеца.

Страна по договора с Търговеца е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията му и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт в сайта на магазина.

Търговецът включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направена поръчката.

Поръчката за сключване на договора и потвърждението за нейното получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Потребителите могат да извършат регистрация в електронния магазин и да предоставят необходимите данни или да направят поръчка без да извършват регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

Изпълнение на договора

Търговецът е длъжен да достави на Потребителя поръчаните стоки, за които Потребителят е получил потвърждение в посоченото в потвърждението количество.

Плащанията за всички поръчки, направени през сайта, независимо от начина на плащане, се извършват само в български левове (BGN).

Цените са обявени както в българска национална валута, така и в други валути с цел улеснение на чуждестранните ни клиенти.

Цената, посочена в потвърждението на поръчката, е крайната цена за Потребителя. Тя включва всички данъци и цена за доставка, ако е приложима.

Начини за плащане

Начините на плащане в онлайн магазина са налични на страница "Разплащателни методи"

Право на отказ

Потребителите имат право на отказ от получения продукт в 14-дневен срок от доставката. Връщането на стоките е за сметка на Потребителите.

За да направите валидно искане за връщане на продукт, трябва да представите фактурата, касовия бон и гаранционната карта (ако има такава), издадени с покупката. Клиентът трябва да е запазил всичко качества, дизайн и функционалности на продукта през периода непокътнати. Опаковката на продукта също трябва да бъде върната.

За да направите заявка за връщане на продукт, моля, изпратете ни електронно съобщение на адрес contact@modastil.bg, като в съобщението изявите желание за връщане на стоката, посочите номера и датата на поръчка, и името на продукта, който желаете да върнете, Вашето име и данни за контакт (телефонен номер).

При реализирано право на отказ възстановяваме заплатените суми в 14-дневен срок от получаване на стоката. Ако купувачът по договора няма качеството на „потребител“ по смисъла на § 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите той не разполага с право на отказ.

.За определени продукти правото на отказ, съгласно Закона за защита на потребителите, е неприложимо.

Законна гаранция и рекламация

Търговецът отговаря за всяко несъответствие, което е съществувало в момента на доставката на стоката и се прояви в рамките на две години, считано от този момент.

Ако имате някакви рекламации, свързани с дефекти на получените продукти може да се обърнете към Търговеца на следния имейл адрес contact@modastil.bg.

В случай, че получите от нас продукт, който не отговаря на Вашите нужди и очаквания поради лошото си качество, можете да поискате замяна на закупената стока с друга. Ако все още не сте удовлетворени от качеството на продукта, можете или да поискате намаляване на цената, която са платили, или да върнете обратно стоката в замяна на нейната цена.

След получаване на искането за рекламация, ние ще Ви изпратим инструкции как да процедирате. Задължително е да пазите касовия бон, фактурата и гаранционна карта на продукта (ако има такава). Ние си запазваме правото си да не обслужим рекламация, ако клиентът не докаже, че продуктът е закупен от нас (ако липсва касов бон, фактура или гаранционна карта).

Ако сте получили дефектирал продукт, можете да изпратите заявка за рекламация до следния имейл адрес: contact@modastil.bg. Всяко искане за рекламация трябва да съдържа следната информация: име на продукта, номер на продукта, името на фирмата на търговеца, от който е закупен, описание на дефекта, телефонен номер и информация за обратна връзка с Вас.

Освобождаване от отговорност на Търговеца

Търговецът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, технически причини, които препятстват достъпа до платформата, както и други обстоятелства, върху които Търговецът няма контрол, включително разпореждания на компетентните държавни органи.

.Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица от използването на този Уебсайт или от използването на хипервръзки към други сайтове. Търговецът не е прегледал всички сайтове, към които са поместени връзки в към него и не носи отговорност за съдържанието на никой подобен свързан сайт. Включването на връзка не означава одобрение на сайта от страна на Търговеца. Ползването на такъв свързан уебсайт е на риск на потребителя.

Търговецът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите.

Запазваме си правото да не обслужваме клиенти, за които подозираме, че са попълнили невярна и неточна лична и контактна информация.

Запазваме си правото да изтриваме клиентски профили, които очевидно са попълнили неточна и невярна информация за себе си, адреса си, адреса за доставка или начините за контакт.

Запазваме си правото да не изпълняваме поръчки към потребители, които системно отказват поръчки.

Материалите, които са поместени на уебсайта, могат да включват технически, типографски или фотографски грешки. Търговецът не гарантира, че материалите му са точни, пълни или актуални. Търговецът може да прави промени в материалите, по всяко време без предизвестие.

Продажба на продукти в страни със забрана за използване или закупуване им

Уебсайтът не поема отговорност за продукти, закупени от потребителите, които са в страна, която забранява продажбата или употребата на тези продукти. Преди да закупите даден продукт или ако имате съмнения, че е възможно да има забрана за закупуването или използването му в страната, в която се намирате, моля, консултирайте се с местните власти.

Прекратяване на договора и на настоящите общи условия

Договорът се прекратява в следните случаи:
- по взаимно съгласие на страните;
- при разваляне на договора, вследствие на виновно неизпълнение на която и да е от страните и в съответствие с предвиденото в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки;
- при наличието на други основания, предвидени в българското законодателство и в законодателството на Европейския съюз.

Приложим закон и юрисдикция

По отношение на сключените договори се прилага българското право.

При спорове ще се търсят начини за доброволното им уреждане, а при невъзможност да се постигне такова – по съдебен ред от българските съдилища.

При спор Потребителят може да се обърне към он-лайн платформата за разрешаване на потребителски спорове, поддържана от Европейската комисия на следния уеб адрес - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Друга информация

Нашите потребители имат право да знаят всички данни за продукта преди да направят покупка. Ние се стараем да публикуваме цялата информация за всеки наш продукт, за да можете да направите информиран избор.

Все пак, ако сме пропуснали да споменем информация за конкретен продукт или желаете да направите запитване относно негова характеристика, опции, материали, поддръжка, аксесоари или допълнителни пособия, моля, не се колебайте да ни пишете, за да Ви дадем възможно най-точен отговор, според нашата информираност.

Ако имате въпроси относно нашите Условия за ползване, моля, свържете се с нас чрез специалната форма за контакт или на адрес contact@modastil.bg

Общите условия са последно изменени на 30.05.2022